S předpokládanými projevy klimatické změny, případně dlouhodobých slunečních cyklů ovlivňujících zemskou atmosféru a hydrosféru, lze očekávat, že bude docházet k častějším a významnějším výskytům období hydrologického sucha, nebo stavů, které nebudou zabezpečovat stávající a potenciální nároky na zásobování vodou pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a životní prostředí, stejně tak jako k výskytům povodní. Cílem studií je výzkum rozsahu dopadu těchto změn na odtokové poměry vybraných povodí pro scénáře klimatických změn. Konkrétním výstupem jsou simulované průtoky pro vybrané scénáře. Pro simulace je používán hydrologický modelovací systém AquaLog. Metodika simulací klimatických změn byla ověřena pro pro povodí Otavy, Jizery, horní Vltavy, Orlice a Bečvy v rámci projektu „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“ (MŽP SP/1a6/108/07 DÚ 3) a projektu “Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní služby v ČR“ (MŽP SP/1c4/16/07).

 

 

Additional information