Účinnost využití vodní energie závisí na optimalizovaném hospodaření s vodou v nádržích. Vodní nádrže jsou ve většině případů v České republice koncipovány jako víceúčelové, často s protichůdnými účely ve smyslu hospodaření v nádrži (povodňová ochrana vyžadující zachování dostatečného volného prostoru v nádrži v porovnání s funkcí zásobní). Z tohoto důvodu poroste i nárok na poskytování dlouhodobých klimatických a odtokových předpovědí (Ensemble Streamflow Prediction) pro potřeby stanovení manipulací na vodních dílech. Využití ESP lze spatřovat ve významných odvětvích národního hospodářství a lidské činnosti vůbec, její efektivní využití je možné například pro potřeby:  

  • vyhlídky povodní z jarního tání,
  • analýzy období sucha,
  • dodávky pitné vody,
  • plánování vodní energetiky,
  • navigace (splavnost řek),
  • chovu ryb,
  • rekreace a
  • dlouhodobé předpovědi přítoků do nádrží.

Aplikace systému ESP na území ČR umožní výpočet prodloužené pravděpodobnostní předpovědi. Systém AquaLog s podpůrnou operativní databází  AquaBase paralelně s operativním předpovědním systémem připravuje data pro potřeby provozu ESP. Základem pro ESP je současný systém AquaLog, který umožňuje multivariantní simulaci s pomocí variantně historických nebo syntetických řad. Schematicky jsou vztahy v modelovacím systému vyjádřeny na obrázku.

  FFS

 

Additional information