Matematické modelování  ustáleného i neustáleného proudění v systémech říčních koryt hydraulickým modelem pro: 

  • simulaci průběhu hladiny v říčních korytech a v inundacích 
  • rekonstrukci měrných křivek ve vodočetných profilech, nebo v libovolném místě toku
  • posouzení odtokových poměrů za povodňové situace a zhodnocení míry ohrožení v území,
  • variantní posouzení protipovodňových opatření

Pro výpočty používáme především software HEC-RAS a FLDWAV.

Additional information