• Kooperační projekt Společenství oblasti povodí Labe a Spolkového ústavu hydrologického “Homogenizace řad Qmax (1890-2012) pro německé vodoměrné stanice na Labi“ ve spolupráci s českou stranou zastupovanou Výzkumným ústave vodohospodářským a firmou AquaLogic Consulting (2014-2016).
 • Vývoj programu na vyhodnocování průtoků v otevřených korytech na základě dat získaných z hydrometrování pro ČHMÚ (2014-2015)
 • Ověření vhodnosti a optimalizace parametrizace modelů srážkoodtokového procesu v rámci projektu MŽP Vyhodnocení povodní v červnu 2013 (2013-2014)
 • Vyhodnocení bilančních přítoků do vodních nádrží v rámci projektu MŽP Vyhodnocení povodní v červnu 2013 (2013)
 • Ověření vlivu údolních nádrží na průběh povodní dolů po toku v rámci peojktu MŽP 

  Vyhodnocení povodní v červnu 2013  DÚ 1.3 Analýza antropogenního ovlivnění povodňového režimu (2013-2014)
 • Gridový model sněhu SNOW-43. Software a kalibrace modelu pro území ČR. (2012) ČHMÚ
 • Posouzení českých a durynských přehrad při povodních na Vltavě a Labi v České republice a Německu matematickým říčním modelem.Projekt realizovaný v rámci EU Interreg-Project "LABEL - Adaptace na povodňová rizika v povodí Labe". (2010-2012) Spolkový institut pro hydrologii (BfG), VÚV
 • účast na projektu Výzkum a ochrana biosféry. Možností úprav a využití sub-modelů systému AquaLog pro sestavení modelu povodí včetně protipovodňových opatření. Sestavení modelu pro pilotní povodí Tiché Orlice.  VÚV 2009
 • účast na projektu Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní služby. ČHMÚ 2007-2011
 • úprava a rozšíření předpovědního systém: Hydrologický předpovědní model pro povodí Smědé. ČHMÚ 2007-2011
 • účast na projektu Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. ČHMÚ 2007-2011
 • účast na projektu Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav.GAČR 103/07/1660 ČVÚT,ČZÚ a ČHMÚ
 • účast na projektu Operativní řízení povodní v dalekosáhlých extrémních situacích na příkladu středního Labe.  ČHMÚ, Institut fur Wasser und Gewasserentwicklung Universitat Karlsruhe 2006-2008
 • účast na projektu Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území České republiky - Posouzení vlivu nádrží a ostatních vodních děl na průběh povodně. VÚV a Povodí Vltavy s.p. 2006
 • účast na projektu Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území České republiky - Posouzení vlivu rozlivů na průběh povodně na Lužnici.  VÚV 2006
 • účast na projektu FLAMIS (Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL) + organizace v ČR) - hydraulický předpovědní systém pro povodí Lužnice. 2003-2006
 • účast na projektu Teorie operativního řízení vodohospodářských soustav za povodňových situacích GAČR 103/04/0352. ČVUT, ČZU 2004-2006
 • Studie odtokových poměrů Únětického potoka. ZVHS 2003
 • účast na projektu Výzkum vztahů mezi meteorologickými příčinami vývoje silných srážek a hydrologickou odezvou povodí. VAV 650/4/03
 • účast na projektu Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe. VÚV Praha, PVL, ČŽU a ČHMÚ VaV/650/6/03 2003-2005
 • Vyhodnocení povodně v srpnu 2002 z pohledu průchodu povodňové vlny Vltavskou kaskádou. ČZU a ČHMÚ  2003
 • účast na projektu Systém opatření v hydrologických povodích ke snížení škodlivých účinků následků povodní. VaV/650/2/00  MŽP 2000 – 2002
 • Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR. NAZV 1423. MZE 2001 - 2002
 • Předpovědní systém pro povodí Sázavy a Jizery. ČHMÚ 1999-2001
 • Předpovědní systém pro povodí Berounky. ČHMÚ 1999-2000
 • Předpovědní systém pro povodí Otavy a horní Vltavy. ČHMÚ 1999-2000
 • Předpovědní systém pro povodí Ohře.  ČHMÚ 1999-2000
 • Předpovědní systém pro povodí horního Labe. ČHMÚ 1999-2001
 • Kalibrace modelu DBAM v rámci projektu PHARE, ve spolupráci s Hydroinformem Praha, a.s. a Carl Bro 1998
 • Návrh srážkoměrné sítě pro potřeby modelování přítoku do VD Labská.  Povodí Labe s.p. 1998
 • účast na projektu Světové Banky, projektu dálnice Peking-Hongkong.  vodohospodářské aspekty úseku v provincii Guandong, 1996-1997
 • Odvodnění výsypky dolu Bílina. Báňské projekty Teplice a.s. 1997
 • Studie ohrožení obce Zápy velkými vodami. PRAMAK Praha, s.r.o. 1996
 • Studie ohrožení staveniště CMVJP Skalka velkými vodami.  EpP Energoprůzkum Praha, s.r.o. 1996
 • vodohospodářská studie povodí Kunratického potoka k profilu hráze rybníka Mlýnský. MIC Praha 1995
 • návrh koncepce vodohospodářského řešení zájmového území pro výstavbu obchodně komerčního centra Praha-jih. MIC Praha 1995
 • návrh programového vybavení informačního a řídícího systému pro kaskádu energetických nádrží na řece Drini. Albanie projekt UNDP/WMO 1995
 • návrh programového vybavení pro projekt plánování vodních zdrojů Bangladéš. projekt UNDESD 1994
 • Transportně-difůzní procesy v povrchových vodách. GAČR 1994
 • předpovědní model v povodí řeky Labe.  ČHMÚ 1994-96
 • vývoj předpovědních modelů pro povodí horských toků Trompia a Valtellina, severní Itálie. Ismes s.p.a., Bergamo 1990
 • předpovědní a varovný systém v povodí v povodí řeky Irrawady, Burma. projekt Světové meteorologické organizace UNDP/WMO 1987-1989

 LABELProject LABE-ELBE Adaptation for flood risk (LABEL).

V povodí Sály (DE) a v povodích Vltavy a Ohře (CZ) je celá řada přehrad, které jako vodní nádrže měly důležitou protipovodňovou funkcí při významných povodních na Labi v r. 2002, v r. 2006 a v r. 2011. Poprvé v rámci nadnárodního projektu čeští a němečtí partneři zkoumali pozitivní dopady na Labe. Byly analyzovány účinky přehrad při historických povodních v roce 2002, v roce 2006 a v roce 2011, jakož i při 30 modelovaných povodních. Prokázalo se, že díky retenčním opatřením v České republice a manipulacím na vodních nádržích na Sále v Durynsku byly při těchto třech zmíněných povodních na celém německém úseku Labe kulminační průtoky podstatě nižší (o několik decimetrů) než bez těchto opatření. Podle toho opatření v horní části povodí Labe podstatně přispěla ke snížení povodňového nebezpečí pro subjekty nacházející se na Labi v Německu

Odpovědný partner: Spolkový ústav hydrologický (BFG) ve spolupráci  s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a společností AquaLogic Consulting, s.r.o. 
Další informace: BFG (2012): Hydrodynamická numerická simulace průtoků pro Vltavu, Ohři a Labe ke zjištění účinku českých vodních děl při extrémních povodních na Vltavě a Labi v České republice a Německu , Zpráva BFG-1725, Spolkový ústav hydrologický, Koblenz
Publikace dílčího úkolu a závěrečná zpráva projektu LABEL:
Povodeň 2002, 2006 a 2011
Povodeň 2006 a 2002
Povodeň 2011
Závěrečná zpráva projektu

 

 • Účast na projektu Projekt SP/1c4/16/07 - Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní služby v ČR v jehož rámci došlo k implementace ESP v rámci HFS ČHMÚ. 

Investor: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Koordinátor: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Období: 2007-2011

 

Projekt SP/1a6/108/07 - Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. Cílem dílčího úkolu bylo stanovení odhadu dopadu předpokládané klimatické změny na extrémní odtokové situace v povodí, zejména tedy na povodně a na druhé straně také na minimální odtoky. Konkrétním výstupem byly simulované průtoky pro vybrané klimatické scénáře a referenční období, které jsou detailně analyzovány na pracovišti ČHMÚ. Kromě toho byly provedeny simulace 1000letých řad průměrné vodní hodnoty sněhu, deficitu v horních a spodních zónách půdního modelu pro povodí Horní Vltavy (profil Lipno), Otavy (profil Písek), Jizery (profil Předměřice), Výrovky (profil Plaňany), Smědé (profil Předlánce) a Bečvy (profil Dluhonice) v denním kroku. Konkrétním výstupem tohoto dílčího úkolu jsou odchylky vodní hodnoty, odchylky deficitů půdní vlhkosti a využitelné vody. Pro simulace byl použit hydrologický modelovací systém AquaLOG a modely sestavené v předchozích fázích projektu. 

Investor: MŽP
Koordinátor: ČHMÚ
Období: 2007-2011

 

Grant GAČR 103/07/1620 Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav. Metodika výcviku je založena na využití vodohospodářského modelovacího systému (simulátoru), který je upraven pro potřeby tréninku výše uvedených složek krizového řízení. Proces řízení tak probíhá v podmínkách neurčitosti a na základě konsenzu složek povodňových komisí, hydrologických předpovědních pracovišť a dispečinků VD a VS.  Popsaná metodika je obecná. Její uplatnění je založeno na využití softwaru AquaLog, který je používán ČHMÚ pro hydrologické předpovědi a rovněž i podnikem Povodí Vltavy s. p. pro simulace různých scénářů řízení VS. Sestavení modelu simulace chování vodohospodářské soustavy a tréninku činností složek povodňové ochrany. Hydrologický model povodí Otavy pro potřeby virtuálního modelu vodohospodářské soustavy. 

Koordinátor: ČVUT
Spoluřešitelé: Česká zemědělská universita (ČZU), Vysoké učení technické v Brně(VUTB) a ČHMÚ
Doba trvání 2007-2009
Prezentace 

Additional information